2/18

Nikon F2 Photomic/NIKKOR-O AUTO 35mmF2
Kentmere 100