2/23

Nikon F2 Photomic / Nikkor-O AUTO 35mmF2
FUJIFILM ACROS 100