11/11

Nikon F2 Photomic / NIKKOR-O AUTO 35mmF2
Kentmere 100