2/8

Nikon F2 (DP-1) / NIKKOR-O Auto 35mmF2
Kentmere 100