2/16

Nikomat FTn / NIKKOR-O Auto 35mmF2
Kentmere 100